Verkeersbesluit – Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Koudorpstraat ter hoogte van zijgevel Molenwal 14 te Westkapelle

Aanvraag voor verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Veere, Gelet op: - artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Veere; - artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt; - artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken; - artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit; - artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht; - artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie; - artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt conform artikel 6 van de Bekendmakingswet. Met inachtneming van: - de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB); - de WVW 1994; - het BABW en de bijbehorende Uitvoeringsvoorschriften; - het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990); - het Uitvoeringsbesluit; - het bordenboek (VNVF); Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de WVW 1994, de volgende doelstellingen beoogd: - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het beschermen van de weggebruikers en passagiers. Overwegende dat: - dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Koudorpstraat ter hoogte van zijgevel Molenwal 14 te Westkapelle; - deze weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Veere; - deze weg openstaat voor openbaar verkeer; - er overleg is geweest met de aanvrager van de op kentekengereserveerde gehandicaptenparkeerplaats; - de verzoeker op grond van zijn invaliditeit heeft verzocht om nabij zijn woonadres een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen; - in de directe omgeving van de woning van de verzoeker geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar zijn; - de verzoeker over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart beschikt; - de verzoeker zijn/haar handicap van die mate is dat het gewenst is dat hij/zij nabij de woning een gereserveerde parkeerplaats heeft; - de verzoeker is aangewezen op vervoer per eigen auto; - de verzoeker de auto zelf bestuurt; - de verzoeker niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein of op terrein van een ander in de buurt; - de verzoeker is aangewezen op parkeren langs de openbare weg dichtbij de woning; - de verzoeker met hoge parkeerdruk te maken heeft in de nabijheid van de woning; - de gemeente meent dat minder valide verkeersdeelnemers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de woning te parkeren, om zo een actief en mobiel leven te leiden en in het algemeen goed deel te kunnen nemen aan de algemene samenleving; - de gemeente vanwege het hiervoor genoemde gehoor wenst te geven aan het verzoek om een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te maken Koudorpstraat ter hoogte van zijgevel Molenwal 14 te Westkapelle; - plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven op de situatietekening ‘Bijlage 1 – Koudorpstraat ter hoogte van zijgevel Molenwal 14, 22012024 behorend bij dit verkeersbesluit; - dit verkeersbesluit zoals is voorgeschreven voor een advies ten aanzien van het BABW is voorgelegd aan de korpschef en dat namens deze als ook namens de politiechef de verkeersadvisering van het politiedistrict Zeeland dit advies heeft verstrekt en dat hier geen bijzonderheden uit volgen.   Besluiten: Het aanwijzen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Koudorpstraat ter hoogte van zijgevel Molenwal 14, te Westkapelle door het plaatsen van het verkeersbord E06, van Bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB309, als bedoeld in artikel 8 BABW, met daarop vermeld kenteken RG-595-S.   Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is, waarbij voor dit besluit verwezen kan worden naar documentnummer 24B.00489; - de gronden van het bezwaar. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Vindt u dat zonder beslissing op uw bezwaarschrift het verkeersbesluit niet in werking mag treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in Westkapelle.

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten