GEMEENTEBLADZIENSWIJZENPROCEDURE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘KERNEN VEERE PLUS’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Veere zijn voornemens om, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ is het bestemmingsplan dat gaat gelden voor alle kernen van de gemeente, vooruitlopend en anticiperend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Hierbij worden de regels van de geldende bestemmingsplannen gestandaardiseerd en de bestemmingen van individuele percelen zoveel mogelijk geactualiseerd. Verder zijn er in het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ wijzigingen opgenomen als gevolg van de ingediende inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’. Tot slot, is het door de gemeenteraad vastgestelde beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving opgenomen.InzageHet ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’, met de daarbij behorende bijlagen, ligt van 21 december 2023 gedurende zes weken, dus tot en met 31 januari 2024, ter inzage in het gemeentehuis in Domburg (Traverse 1, 4357 ET Domburg).Daarnaast wordt het digitale ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ met ingang van 21 december 2023 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0140BPPlus-OW01. Met ingang van 1 januari 2024 is het digitale ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ te raadplegen via www.regelsopdekaart.nl.InloopbijeenkomstenWij organiseren inloopavonden in de kernen. Dit is als volgt georganiseerd:1. Voor de kern Westkapelle: op woensdag 10 januari 2024 vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in het verenigingsgebouw ‘Herrijst’, Markt 79, 4361 AE in Westkapelle.2. Voor de kernen Meliskerke, Aagtekerke en Grijpskerke: op maandag 15 januari 2024 vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis ‘Ons Huis’, Burgemeester Adelaarstraat 26, 4365 AH in Meliskerke.3. Voor de kernen Serooskerke, Vrouwenpolder, Gapinge en Veere/Zanddijk/Buiten de Veste: op dinsdag 16 januari 2024 vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in het verenigingsgebouw ‘De Zandput’, Zandput 5, 4353 BA in Serooskerke.4. Voor de kernen Domburg en Oostkapelle: op woensdag 17 januari 2024 vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Traverse 1, 4357 ET in Domburg.5. Voor de kernen Zoutelande, Biggekerke, Koudekerke/Dishoek: op donderdag 18 januari 2024 vanaf 19.00 uur tot 21.00 in ‘De Klimop’, Kerkstraat 2, 4371 AP in Koudekerke.Tijdens deze avonden, die beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur, kunt u het de stukken van het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ inzien, nadere informatie verkrijgen en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren en bestuurders. Wij nodigen u van harte uit een bijeenkomst bij te wonen en kennis te nemen van en te reageren op het voorontwerpplan. ZienswijzeBinnen de termijn van ter inzagelegging (21 december 2023 tot en met 31 januari 2023) kan iedereen zijn mening geven over het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’. Dit heet het indienen van een zienswijze. U kunt:1. Een schriftelijke zienswijze indienen door een brief te sturen naar de Gemeenteraad van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV in Domburg.2. Een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met:a. de heer Geert Francke, E: g.francke@veere.nl, T: 0118-555229 of 06-13898363b. mevrouw Axelle Claes, E: a.claes@veere.nl, T: 0118-555353 of 06-57120036. 3. Een digitale zienswijze indienen via bestemmingsplankernen@veere.nl. Wij verzoeken u in alle gevallen uw naam, adres en contactgegevens te vermelden, zodat wij bij vragen contact met u op kunnen nemen.Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website www.veere.nl/bestemmingsplan-plus.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Veere. Bekijk alle Bekendmakingen Veere in .

https://veerekrant.nl/bekendmakingen-veere/

Deel dit bericht:

Redactie Veerekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Veerekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Veere.

Gerelateerde berichten